با جایگذاری ۴ عمل اصلی، تساوی ها را برقرار سازید.

با استفاده از چهار عمل اصلی و قرار دادن آنها بین ارقام زیر، تساوی های زیر را برقرار نمایید.
توضیح: اگر بین دو رقم، علامتی گذاشته نشود، عدد بصورت دورقمی در نظر گرفته می شود:
                              ۱   ۲   ۳  = ۱
                        ۱   ۲   ۳   ۴   = ۱
                    ۱   ۲   ۳   ۴   ۵  = ۱
                ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶ = ۱
           ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷ = ۱
      ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸ = ۱
۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷   ۸   ۹  = ۱
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما