تعیین صحت حاصل جمع توان های دو عدد

به حاصل جمع توان های این دو عدد خوب دقت کنید:
۷۸۴۶۲۳۵۹۶۳۷ + ۵۹۲۷۲۳۵۹۶۳۷ = ۸۱۳۶۲۳۵۹۶۳۷
به نظر شما، این تساوی درست است یا نه؟ و چرا؟
پاسخ،:
همانطور که می دانید، یک عدد زوج به هر توانی برسد، حاصل، زوج است. هر عدد فرد نیز به هرتوانی، فرد خواهد بود.در اینجا یک عدد زوج با یک عدد فرد جمع شده و حاصل، عددی زوج است که از نظر ریاضی قابل قبول نیست!
برچسب ها: برچسب‌ها:
نظرات شما