تاریخ های برگزاری کنکور های سراسری ، کارشناسی ارشد ، کاردانی به کارشناسی و کاردانی فنی و حرفه ای از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

تاریخ های برگزاری کنکور های سراسری  ، کارشناسی ارشد ، کاردانی به کارشناسی  و کاردانی فنی و حرفه ای از سوی سازمان سنجش اعلام شد.

عنوان گروه آزمون – ثبت نام
سال
تاریخ ثبت نام
زمان برگزاری
سراسری
۱۳۹۶
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ الی ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
پنجشنبه ۱۵ و جمعه ۱۳۹۶/۰۴/۱۶
کارشناسی ارشد
۱۳۹۶
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
پنجشنبه ۷ و جمعه ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
کاردانی به کارشناسی
۱۳۹۶
۹۶/۳/۰۷ الی ۹۶/۳/۱۳
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳
کاردانی فنی و حرفه ای
۱۳۹۶
۹۶/۲/۲۴ الی ۹۶/۲/۳۱
جمعه ۱۳۹۶/۰۵/۱۳
نظرات شما