بسیاری از دانش‌آموزان اعتماد به نفس پایینی در زمینه درس خواندن دارند و خود را کم استعداد یا بی استعداد می‌دانند اما باید بدانند که آدم بی استعداد وجود ندارد و احساس کم استعدادی هم بیشتر تلقین است تا واقعیت.

بسیاری از دانش‌آموزان اعتماد به نفس پایینی در زمینه درس خواندن دارند و خود را کم استعداد یا بی استعداد می‌دانند. در اکثر مواقع مشکلات یادگیری این دانش آموزان ناشی از کم استعدادی نیست بلکه به خاطر پایه ضعیف درسی و همینطور روشهای اشتباه یادگیری و درس خواندن است. فکر اینکه «من کم استعداد هستم» اثر مخرب بسیار شدیدی روی اعتماد به نفس انسان دارد. بنابر این باید دانش‌آموزان دیریادگیر روشهای مطالعه خود را عوض کنند نه اینکه به خودشان و تواناییهایشان بدبین و نامطمئن باشند. در واقع اکثر دانش‌آموزان استعداد لازم برای یادگیری همه دروس و تسلط بر آنها را دارند و فقط میل به یادگیری، پایه‌های علمی و روشهای درس خواندن آنها متفاوت است.

نظرات شما