بودجه بندی کنکور

بودجه بندی کنکور

فهرست محتوا

 

بودجه بندی کنکور

یکی از کلیدی ترین و مفید ترین گنجینه برای هر دانش آموز کنکوری است تا با آشنایی با نحوه طراحی سوال های طراحان با ذهنی باز تر مباحث را فرا گیرد .تیم مشاوره و برنامه ریزی حرف آخر با جمع آوری بودجه بندی های سال های اخیر سعی دارد با ارائه بودجه بندی کنکور 99 شما را در راهی روشن تر قرار دهد .
با توجه به اهمیت و تفاوت قابل ملاحظه کنکور 99 نسبت به کنکور سال های پیشین بر آن شدیم تا بودجه بندی کامل و جامعی برای کنکور 99 از تمام دروس رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی و علوم انسانی را برای شما دانش آموزان و کنکوری های عزیز مهیا کنیم تا با مشخص شدن درجه اهمیت هر مبحث از هر درس ، راه درست تر و مفید تری را در طول مدت باقی مانده تا کنکور 99 را سپری کنید.

بودجه بندی کنکور

بودجه بندی کنکور 99 دروس عمومی

 

1 – بودجه بندی کنکور زبان و ادبیات فارسی

در دروس عمومی نخستین درس دفترچه کنکور، زبان و ادبیات فارسی می باشد که شامل 25 عدد سوال است .
همانطور که در جدول زیر قابل رویت است در بودجه بندی درس ادبیات و زبان فارسی بیشترین سهم را بحث مهم قرابت معنایی از آن خود ساخته است که هر سال به طور میانگین بین هشت الی ده سوال به صورت مستقیم از این بخش توسط طراحان مطرح شده است. لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور 99 نیز همین رویه توسط طراحان کنکور اتخاذ شود.
بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور

موضوع / سال888990919293949596
واژگان333333333
املا222222222
دستور زبان و نگارش565555555
تاریخ ادبیات233333333
آرایه ها333333333
قرابت معنایی1089999999

2 – بودجه بندی کنکور زبان عربی

دومین درس دفترچه عمومی کنکور ؛ درس زبان عربی میباشد که دارای 25 سوال است. این درس به طور کلی از دو بخش ترجمه و قواعد تشکیل شده و دسته بندی تمامی سوالات به نوعی زیر مجموعه این دو مبحث پایه ای و مهم می باشد .
در بودجه بندی درس زبان عربی بیشترین سهم را قسمت قواعد و ترجمه و تعریب دارد که در تمام سال های 88 تا 96 یعنی کنکور نه سال اخیر ، روی هم رفته 16 سوال را در هر کنکور به خود اختصاص داده است.
پس از آن درک مطلب متن های عربی سالانه 4 سوال را به خود اختصاص داده است.

بودجه بندی عربی کنکور

موضوع / سال888990919293949596
ترجمه و تعریب888888888
درک مطلب444444444
تشکیل222222222
تحلیل صرفی333333333
قواعد88888888

8

3 – بودجه بندی کنکور دین و زندگی

درس دین و زندگی نیز مانند بقیه دروس عمومی هر ساله 25 سوال از دفترچه عمومی را به خود اختصاص میدهد که این 25 سال به سه قسمت قابل دسته بندی می باشد .
در طی کنکور های داخل و خارج کشور نه سال اخیر ، از کتاب دین و زندگی سال دوم 9 سوال ، سال سوم 9 سوال و دین زندگی سال چهارم/پیش دانشگاهی 7 سوال مطرح شده است.

بودجه بندی دین و زندگی کنکور

موضوع / سال888990919293949596
سال دوم999999999
سال سوم999999999
سال چهارم777777777

4 – بودجه بندی کنکور زبان انگلیسی

پرونده دفترچه دروس عمومی تمام رشته ها با درس زبان انگلیسی بسته میشود . این درس نیز تعداد 25 سوال از 100 سوال دفترچه عمومی را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم در میان مباحث زبان انگلیسی را قسمت درک مطلب یا Reading به خود اختصاص داده است که در طی ده سال اخیر بین 8 تا 10 سوال توسط طراحان مطرح شده است.

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور

موضوع / سال888990919293949596
واژگان766788888
گرامر344344444
Cloze Test555555555
درک مطلب (Reading)1010101088888

بودجه بندی کنکور 99 دروس اختصاصی رشته ریاضی

در رشته ریاضی سوالات اختصاصی به سه دسته تقسیم بندی می شوند :
دسته اول: ریاضیات که شامل 55 سؤال است :
شامل دروس دیفرانسیل و ریاضی پایه، هندسه تحلیلی، گسسته، جبروآمار و مدل سازی می باشد زمان این سؤالات در کنکور 85 دقیقه است.
دسته دوم : فیزیک که شامل 45 سوال است :
تشکیل شده از فیزیک یک ، دو ، سه و فیزیک پیش یک و دو ، مدت زمان در نظر گرفته شده برای این قسمت 55 دقیقه است.
دسته سوم : شیمی که شامل 35 سوال است :
از شیمی 2 و شیمی 3 و شیمی پیش دانشگاهی تشکیل شده است . مدت زمان پاسخ دهی به سوالا بخش شیمی 35 دقیقه است.

تفکیک بودجه بندی کنکور مباحث درس ریاضیات رشته ریاضی

بیشترین تاکید طراحان کنکور بر روی مشتق و کاربرد های آن است که بیشترین سهم را در میان سوالات به خود اختصاص داده است. لذا انتظار می رود در بودجه بندی کنکور 99 نیز همین رویه ادامه داشته باشد.
تفکیک بودجه بندی کنکور مباحث دیفرانسیل و ریاضیات پایه رشته ریاضی در کنکور های شش سال اخیر :

1- بودجه بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه کنکور

بودجه بندی دیفرانسیل و ریاضیات پایه کنکور

موضوع / سال919293949596
یادآوری مفاهیم پایه1
دنباله12112
حد و پیوستگی445443
مشتق و کاربرد مشتق766889
انتگرال222222
تابع221333
الگو و دنباله11
توابع خاص، نامعادله12
توابع نمایی و لگاریتم1111
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات343121
مثلثات433332

2- تفکیک بودجه بندی کنکور مباحث هندسه پایه رشته ریاضی

بودجه بندی هندسه پایه کنکور

موضوع / سال919293949596
استدلال در هندسه113212
مساحت و قضیه فیثاغورس11321
تشابه11111
دایره122122
تبدیل ها11111
هندسه فضایی321222

3- تفکیک بودجه بندی کنکور مباحث هندسه تحلیلی رشته ریاضی

بودجه بندی هندسه تحلیلی کنکور

موضوع / سال919293949596
بردار111211
خط و صفحه122122
مقاطع مخروطی223231
ماتریس و دترمینان311222
دستگاه های معادله های خطی12112

4- تفکیک بودجه بندی کنکور مباحث ریاضیات گسسته، جبر و احتمال ، آمار و مدلسازی رشته ریاضی

ریاضیات گسسته، جبر و احتمال، آمار و مدل سازی

موضوع / سال919293949596
گراف211112
نظریه اعداد333233
ترکیبات12111
احتمال443433
استدلال ریاضی222121
مجموعه ها، ضرب دکارتی و رابطه222322
آمار و مدلسازی222222
آنالیز ترکیبی1111

تفکیک بودجه بندی کنکور مباحث درس فیزیک رشته ریاضی

دومین قسمت دفترچه سوالات اختصاصی مربوط به درس فیزیک می باشد . این قسمت دارای 45 سوال می باشد که فیزیک یک ، دو ، سه و همچنین فیزیک پیش یک و دو را شامل میشود.

1- تفکیک بودجه بندی کنکور فیزیک پیش رشته ریاضی

فیزیک پیش دانشگاهی

موضوع / سال919293949596
حرکت شناسی444444
دینامیک544444
نوسان322333
موج های مکانیکی233222
صوت232222
موج های الکترومغناطیسی221222
فیزیک اتمی223222
فیزیک حالت جامد11111
فیزیک هسته ای121111

2- تفکیک بودجه بندی کنکور فیزیک پایه رشته ریاضی

فیزیک پایه

موضوع / سال919293949596
نور هندسی444444
فیزیک و اندازه گیری1111
کار و انرژی11111
ویژگی های ماده132333
گرما و قانون گازها422222
ترمودینامیک333333
الکتریسیته ساکن433322
جریان الکتریکی334444
مغناطیس و القا444344

تفکیک بودجه بندی کنکور مباحث درس شیمی رشته ریاضی

سوالات شیمی کنکور با 35 سوال در قالب موضوعاتی از کتاب های سال دوم ، سوم و پیش مطرح می شود .

1- شیمی دوم

شیمی دوم

موضوع / سال919293949596
ساختار اتم232313
جدول تناوبی عنصرها332343
ترکیب های یونی11111
ترکیب های کووالانسی334223
ترکیب های آلی222221

2- شیمی سوم

شیمی سوم

موضوع / سال919293949596
استوکیومتری444544
ترمودینامیک444444
محلول ها444444

3- شیمی پیش

شیمی پیش

موضوع / سال919293949596
سنتیک222422
تعادل333113
اسید و باز444343
الکتروشیمی333344

بودجه بندی کنکور دروس اختصاصی رشته تجربی

 

سری اول سوالات دفترچه اختصاصی کنکور تجربی علوم زمین با 25 سوال است.

1- زمین شناسی

 

زمین شناسی سال چهارم

 

زمین شناسی سال چهارم

موضوع / سال8990919293949596
فصل 11111
فصل 211112222
فصل 312221111
فصل 411111111
فصل 511111111
فصل 611111111
فصل 721222222
فصل 821111111
فصل 912222
فصل 101111111
فصل 112212
فصل 121111

 

زمین شناسی سال سوم

 

زمین شناسی سال سوم

موضوع / سال8990919293949596
فصل 1
فصل 212211111
فصل 31111111
فصل 411111111
فصل 533332222
فصل 632221333
فصل 722222222
فصل 811111111
فصل 921112111

2- ریاضیات

بودجه بندی کنکور ریاضیات دروس اختصاصی رشته تجربی

دومین درس دفترچه اختصاصی رشته تجربی، ریاضیات با 30 سوال است.

مشتق و کاربرد آن، هندسه، تابع، مثلثات، احتمال از مباحث پر اهمیت و با تعداد سوال بالا برای ریاضیات هستند.

ریاضی رشته تجربی

موضوع / سال858687888990919293949596
مشتق و کاربرد آن666656346554
هندسه 1434444444444
حد و پیوستگی323322322222
مجانب11
تابع222123331333
معادله و نامعادله111111
آمار222223222222
احتمال212232342233
مقاطع مخروطی232222223222
مثلثات111111223213
معادله مثلثاتی11
لگاریتم و تابع نمایی1111211112
تصاعد و دنباله211121111221
انتگرال232222222222
دستگاه معادلات و معادله خط11121
معادله درجه 21211111
ماتریس 1111111111
آنالیز ترکیبی11
رشد و زوال1
تابع جزء صحیح1111

 

3- زیست شناسی

3-سومین درس دفترچه اختصاصی با 50 سوال زیست شناسی هست.
از مهمترین مباحث آن می توان به ژنتیک جمعیت، گردش مواد، شارش انرژی در جانداران، ژنتیک و خواستگاه آن و همچنین مطالب کاملا ترکیبی اشاره نمود.

زیست شناسی

موضوع / سال919293949596
مولکول زیستی1
سفری به درون سلول1111
سفری به دنیای جانداران1111
گوارش233221
تبادل گازها221
گردش مواد325353
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید211
حرکت12312
ایمنی بدن11111
دستگاه عصبی123212
حواس21123
هورمون ها و دستگاه درون ریز211122
ماده ژنتیک
کروموزوم ها و میتوز1131
میوز و تولیدمثل جنسی11
ژنتیک و خواستگاه آن443333
تولیدمثل گیاهان212221
رشد و نمو در گیاهان313111
تولیدمثل و رشد و نمو جانوران223322
پروتئین سازی222322
تکنولوژی زیستی111
پیدایش و گسترش زندگی121
تغییر و تحول گونه ها121
ژنتیک جمعیت124425
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی1111
رفتارشناسی221111
شارش انرژی در جاندران243623
ویروس ها و باکتری ها341212
آغازیان332343
قارچ ها112111
کاملا ترکیبی464259

4- بودجه بندی فیزیک کنکور رشته تجربی

چهارمین درس دفترچه اختصاصی با 30 سوال فیزیک خواهد بود.
مباحث مهم درس فیزیک به شرح ذیل می باشد:
نوسان، موج های مکانیکی، مدار های الکتریکی، حرکت شناسی، گرما، قانون گاز ها، صوت، نور هندسی، آینه ها، خازن، الکتریسیته ساکن، فیزیک اتمی، دینامیک

 

بودجه بندی فیزیک کنکور رشته تجربی

موضوع / سال858687888990919293949596
نور هندسی333333333333
انرژی – فیزیک 11
نوسان، موج های مکانیکی، صوت555556655565
مدارهای الکتریکی233333333233
حرکت شناسی333333233333
گرما و قانون گازها333331233233
فشار و ویژگی های ماده111112111111
دینامیک322222223322
خازن و الکتریسیته ساکن322222212223
مغناطیس و القا222222322222
بردار1111
کار و انرژی1111111111
فیزیک اتمی و جدید334333433333
موج های الکترو مغناطیسی111111211111

5- بودجه بندی شیمی کنکور رشته تجربی

بودجه بندی شیمی درس پنجم دفترچه اختصاصی با 35 سوال :
مباحث مهم درس فیزیک به شرح ذیل می باشد:
استوکیوکتری، ترمودینامیک، پیوند های کوالانسی، محلول ها، ترکیب آلی، سینتیک شیمیایی، تعادل شیمیایی، اسید و باز

بودجه بندی شیمی کنکور رشته تجربی

موضوع / سال858687888990919293949596
ساختار اتم333322222212
خواص تناوبی عنصرها212133222242
ترکیب های یونی111112222212
پیوند کووالانسی343432333433
ترکیب آلی111222122232
استوکیومتری464434444445
ترمودینامیک شیمیایی424433344344
محلول ها454445244544
سینتیک شیمیایی333242333322
تعادل شیمیایی333323232333
اسید و باز333444433234
الکتروشیمی323343434332

 

امیدواریم توانسته باشیم با این جداول اطلاعات شما عزیزان را نسبت به بودجه بندی کنکور کامل کرده باشیم و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتری در اختیار شما قرار داده باشیم .

لطفا با نظر دادن خود ما را در تهیه بهتر مقالات یاری نمایید

24 ساعته پاسخگوی شما هستیم : 09120550073

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان

بستن
مقایسه