اکثریت سؤال‌ها به یک فصل اختصاص ندارد ، لذا برای تعیین بودجه‌بندی ملاک را آخرین فصل قرار داده‌ایم.

بودجه بندی کنکور برای رشته تجربی از سال ۸۵ تا ۹۴ را در ادامه ملاحظه خواهید نمود.

توجه: برای دیدن تصویر در اندازه و کیفیت واقعی بر روی آنها کلیک کنید.

bodjebandi-tajrobi

bodjebandi-tajrobi2

 

 

اکثریت سؤال‌ها به یک فصل اختصاص ندارد ، لذا برای تعیین بودجه‌بندی ملاک را آخرین فصل قرار داده‌ایم.

 

نظرات شما