از درس منطق در کنکور انسانی چند سوال می‌آید؟

از درس منطق در کنکور انسانی با توجه به سالهای گذشته به صورت زیر سوال آمده است:

انسان و تفکر: ۰ یا ۱ سوال در بیشتر سالها ۰ سوال
چگونه تعریف میکنیم؟: ۰ تا ۲ سوال در بیشتر سالها ۱ سوال
تعریف و دنیای مفاهیم: ۰ تا ۲ سوال در بیشتر سالها ۱ سوال
اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه): ۰ تا ۲ سوال در بیشتر سالها ۱ سوال
اقسام تعریف: ۰ یا ۱ سوال
جایگاه قضیه در استدلال: ۰ یا ۱ سوال

اقسام قضایای حملی و شرطی: ۰ تا ۲ سوال

احکام قضایای حملی: ۰ یا ۱ سوال در بیشتر سالها ۱ سوال
استدلال (ترکیب قانونمند قضایا): ۰ یا ۱ سوال در  سالهای اخیر ۱ سوال
اقسام قیاس: ۱ یا ۲ سوال در بیشتر سالها ۱ سوال
ارزش قیاس : ۰ یا ۱ سوال در بیشتر سالها ۰ سوال

محتوای استدلال (ماده): ۱ یا ۲ سوال در بیشتر سالها ۱ سوال
مغالطه: ۰ یا ۱ سوال در  سالهای اخیر ۱ سوال

نظرات شما