تعداد سوالات مباحث فیزیک چهارم در کنکورهای گذشته

با توجه به چند سال گذشته از فیزیک پیش دانشگاهی ( چهارم) در کنکور به صورت زیر سوال می‌آید.

حرکت شناسی: ۴ سوال

دینامیک: ۴ سوال

حرکت نوسانی: ۲ تا ۳ سوال معمولا ۳ سوال

موج های مکانیکی: ۲ تا ۳ سوال معمولا ۲ سوال

صوت: ۲ سوال

موج های الکترومغناطیسی: ۱ تا ۲ سوال معولا ۲ سوال

فیزیک اتمی: ۲ تا ۳ سوال معمولا ۳ سوال

فیزیک حالت جامد: ۱ سوال

فیزیک هسته ای: ۱ سوال

نظرات شما