میزان سوال کنکور از مباحث مختلف درس شیمی در سالهای گذشته

میزان سوال کنکور از دروس شیمی در سالهای گذشته به صورت زیر است:

سال دوم:

ساختار اتم:    بین ۱ تا ۴ سوال به طور متوسط ۳ سوال

جدول تناوبی:  بین ۱ تا ۴ سوال به طور متوسط ۲ سوال

ترکیبهای یونی: بین ۱ تا ۲ سوال معمولا ۱ سوال

ترکیبهای کوولانسی: بین ۲ تا ۴ سوال به طور متوسط ۳ سوال

ترکیبهای آلی: بین ۱ تا ۲ سوال معمولا ۲ سوال

سال سوم:

استوکیومتری: بین ۳ تا ۵ سوال معمولا ۴ سوال

ترمودینامیک: ۴ سوال

محلولها: ۴ سوال

سال چهارم:

سنتیک: بین ۲ تا ۴ سوال معمولا ۲ سوال

تعادل:  ۲ یا ۳ سوال معمولا ۳ سوال

اسید و باز: ۳ یا ۴ سوال

الکتروشیمی: ۳ یا ۴ سوال

نظرات شما