بودجه بندی سوالهای فیزیک در کنکورهای گذشته رشته تجربی

به طور متوسط در چند سوال گذسته سوالهای فیزیک از مباحث مختلف به صورت زیر بوده است:

نور هندسی:  ۳ سوال

نوسان، موجهای مکانیکی و صوت:  ۵ یا ۶ معمولا ۵ سوال

مدارهای الکتریکی : ۲ یا ۳ معمولا ۳ سوال

حرکت شناسی: ۳ سوال

گرما و قانون گازها: ۱ تا ۳ سوال معمولا ۳ سوال

فشار و ویژگیهای ماده: ۱ سوال

دینامیک:‌۲ یا ۳ سوال در سالهای اخیر ۳ سوال

خازن و الکتریسیته ساکن: معمولا ۲ سوال

مغناطیس و القا: ۲ سوال

بردار: ۰ یا ۱ سوال در ۲ سال اخیر ۰ سوال

کار و انرژی: معمولا ۱ سوال

فیزیک اتمی و جدید: ۳ یا ۴ سوال معمولا ۳ سوال

موجهای مغناطیسی: ۱ سوال

نظرات شما