تعداد سوالات هر مبحث ریاضی در کنکورهای اخیر رشته انسانی

با توجه به کنکورهای اخیر از مباحث ریاضی در رشته انسانی بصورت زیر سوال آمده است:

اعداد و نماها: ۰ سوال

مجموعه ها: ۰ یا ۱ سوال معمولا یک سوال

توان رسانی و ریشه گیری: ۱ یا ۲ سوال در سالهای اخیر ۲ سوال

چند جمله ایها و اتحاد: ۰ تا ۲ سوال معمولا ۱ سوال

معادلات درجه اول و معادلات خط: ۱ تا ۲ سوال معمولا ۱سوال

نسبتهای مثلثاتی: ۱ یا ۰ سوال

عبارتهای گویا: ۰ تا ۲ سوال معمولا ۱ سوال

معادلات درجه دوم: ۰ سوال

نامعادلات درجه اول: ۰ یا ۱ سوال معمولا ۰ سوال

نظرات شما