از هر یک از مباحث ریاضیات گسسته و جبر و احتمال در کنکور تقریبا چند سوال می آید؟

با توجه به ۴ سال گذسته کنکور مباحث این دو درس تقریبا بصورت زیر در کنکور سوال آمده است:

گراف:  ۱ تا ۲ سوال معمولا ۱ سوال

نظریه اعداد: ۲ تا ۳ سوال

ترکیبیات: ۱ تا ۲ سوال معمولا ۱ سوال

احتمال: ۳ تا ۴ سوال معمولا ۳ سوال

استدلال ریاضی:  ۱ تا ۲ سوال

مجموعه ها، ضرب دکارتی و رابطه: ۲ تا ۳ سوال معمولا ۲ سوال

آمار ومدلسازی: ۲ سوال

آنالیز ترکیبی:  ۱ سوال

نظرات شما