از مباحث دیفرانسیل و تابع چند سوال در کنکور می‌آید؟

با توجه به کنکورهای گذشته به طور تقریبی یا میانگین از مباحث به صورت زیر سوال آمده است.

دنباله ۱ سوال

حد و پیوستگی ۳ تا ۵ سوال معمولا ۴ سوال

مشتق و کاربردهای آن ۶ تا ۹ سوال معمولا ۸ سوال

انتگرال ۲ سوال

تابع ۱ تا ۳ سوال معمولا ۳ سوال

الگو و دنباله ۰ یا ۱ سوال

توابع خاص و نامعادله  بین ۰ تا ۲

توابع نمایی و لگاریتم  ۰ یا ۱ سوال

محاسبات جبری و نامعادلات بین ۱ تا ۳ سوال معمولا ۱ سوال

مثلثات ۲ یا ۳ سوال معمولا ۳ سوال

نظرات شما