تعداد سوال از هر مبحث درس تاریخ شناسی در رشته انسانی

با توجه به کنکورهای اخیر از درس تاریخ شناسی در رشته انسانی بصورت زیر سوال آمده است:

انسان و تاریخ‌: ۰ یا ۱ سوال بیشتر ۰ سوال

زمان و اهمیت آن در تاریخ: ۰ یا ۱ سوال

جغرافیا و بستر تحولات تاریخی : ۰ یا ۱ سوال

دنیای پر رمز وراز افسانه ها و حماسه ها: ۰ یا ۱ سوال

آثار باستانی، مرز تاریک و روشن تاریخ:  ۰ یا ۱ سوال بیشتر ۰ سوال

سکه ها آیینهی گذشته ها: ۰ یا ۱ سوال بیشتر ۰ سوال

هنر و تاریخ: ۰ یا ۱ سوال معمولا یک سوال

ادبیات و تاریخ: ۰ یا ۱ سوال معمولا یک سوال

سفرنامه، گشت و گذار در سرزمین ها:  ۰ یا ۱ سوال بیشتر ۰ سوال

زندگینامه ها و تاریخ:  ۰ یا ۱ سوال معمولا ۰ سوال

اسناد تاریخی: ۰ یا ۱ سوال معمولا ۰ سوال

نشریه ها و تاریخ نویسی:۰ یا ۱ سوال

مورخان و تاریخ ایران:۰ یا ۱ سوال

مورخان و تاریخ جهان:۰ یا ۱ سوال بیشتر ۰ سوال

البته همانطور که می بینید، از همه مبحث ها بین ۰ تا ۱ سوال می آید. اما بعضی ها بیشتر  اوقات سوال می‌آید( آنهایی که نوشته ایم معمولا یک سوال) بعضی ها به ندرت سوال می‌آید ( آنهایی که نوشته ایم معمولا ۰ سوال) و بعضی ها تقریبا در نصف سالها از آنها سوال آمده و در نصف سالها نیامده (‌فقط نوشته ایم ۰ یا ۱ سوال)

نظرات شما