تعداد سوال از هر مبحث درس تاریخ شناسی در رشته علوم انسانی

با توجه به کنکورهای اخیر از درس تاریخ شناسی در رشته انسانی بصورت زیر سوال آمده است:

انسان و تاریخ‌: ۰ یا ۱ سوال بیشتر ۰ سوال

زمان و اهمیت آن در تاریخ: ۰ یا ۱ سوال

جغرافیا و بستر تحولات تاریخی : ۰ یا ۱ سوال

دنیای پر رمز وراز افسانه ها و حماسه ها: ۰ یا ۱ سوال

آثار باستانی، مرز تاریک و روشن تاریخ:  ۰ یا ۱ سوال بیشتر ۰ سوال

سکه ها آیینهی گذشته ها: ۰ یا ۱ سوال بیشتر ۰ سوال

هنر و تاریخ: ۰ یا ۱ سوال معمولا یک سوال

ادبیات و تاریخ: ۰ یا ۱ سوال معمولا یک سوال

سفرنامه، گشت و گذار در سرزمین ها:  ۰ یا ۱ سوال بیشتر ۰ سوال

زندگینامه ها و تاریخ:  ۰ یا ۱ سوال معمولا ۰ سوال

اسناد تاریخی: ۰ یا ۱ سوال معمولا ۰ سوال

نشریه ها و تاریخ نویسی:۰ یا ۱ سوال

مورخان و تاریخ ایران:۰ یا ۱ سوال

نظرات شما