برنامه درسی هر فرد مطابق با تواناییهای همان فرد است. برنامه درسی خود را با دیگران مقایسه نکنید و فقط با تواناییهای خودتان آنرا تنظیم کنید.

ساعتهای درس خواندن و تعداد دروسی که خوانده‌اید را با دیگران مقایسه نکنید و بر طبق برنامه شخصی خودتان جلو بروید. سرعت یادگیری، روش درس خواندن و ماندگاری یادگیری هر فرد متفاوت است پس بر طبق تواناییهای خود برنامه ریزی کنید و درس بخوانید و با برنامه دیگران خودتان را مقایسه نکنید.

نظرات شما