قطع ارادی درس خواندن در روند کنکور امسال باعث بی برنامگی و عدم موفقیت می‌شود.

مطمئناً روزهایی پیش خواهد آمد که نمی‌توانید درس بخوانید اما نباید این روزها به صورت ارادی پیش بیاید. توجه داشته باشید که یک سال فراز و نشیبهای زیادی دارد و همه روزهای سال مثل هم نیستند. روزهایی پیش می‌آید که نمی‌توانید به خوبی درس بخوانید اما خودتان هیچ روزی را به صورت خودخواسته از دست ندهید.

نظرات شما