برای تحرک و تلاش باید مدارا با خود را کنار گذاشته به خودتان سخت بگیرید تا موفق شوید.

برای پیشرفت باید تلاش کرد و برای تلاش باید به خودمان فشار بیاوریم. راحت طلبی و عافیت جویی مانع پیشرفت است. برای اینکه بتوانید در کنکور که یک رقابت سخت است موفق شوید باید تلاش زیادی داشته باشید و بنابراین باید به خودتان سخت بگیرید. میزان سخت‌گیری به خودتان باید در حدی باشد که باعث تلاش شما شود نه باعث صدمه روحی و جسمی. دیده شده که بعضی دانش‌آموزان بسیار تلاش کرده‌اند طوری که آسیبهای جسمی یا روحی دیده اند و همینطور دانش‌آموزانی دیده می‌شوند که تلاش کمی دارند و به خودشان فشاری نمی آورند. باید در حدی تلاش کنید که آسیب نبینید ولی بیشتر حد تلاشتان باشد.

نظرات شما