از مسائل مهم سال کنکور و مطالعه، آرامش داشتن است. هر دانش‌آموزی باید به آرامش روانی خود توجه ویژه ‌ای داشته باشد.

از مسائل مهم سال کنکور و مطالعه، آرامش داشتن است. هر دانش‌آموزی باید به آرامش روانی خود توجه ویژه ‌ای داشته باشد. هر عاملی که باعث اضطراب و استرس و ناآرامی شما می‌شود باید رفع شود. اگرچه نمی‌توان همه این عوامل را رفع کرد اما می توان بسیاری از آنها را رفع کرد و در مقابل بعضی از آنها رفتار مدبرانه داشت. بعضی از عوامل هم ناشی از رفتار شخصی و تفکرات شخصی است که با کمی خودشناسی و تغییر رفتار قابل رفع کردن است. در صورت داشتن ناآرامی ذهنی با مشاوران خود صحبت کنید و از آنها راهنمایی بخواهید.

نظرات شما