یکی از روشهای انگیزش شخصی این است که هر صبح بعد از برخواستن از خواب به خود انگیزه دهید.

یکی از روشهای انگیزش شخصی این است که هر صبح بعد از برخواستن از خواب به خود انگیزه دهید. جملاتی مانند امروز خوب درس می‌خوانم، امروز روز من است و … باعث می‌شود که انگیزه و امیدواری شما بیشتر شود. در روزهای اول انجام این کار، به نظرتان این جملات و این کار مسخره به نظر می‌رسد اما اگر به صورت مستمر این روال را ادامه دهید می‌بینید که نسبت به خود و کارتان امید و نگرش مثبت پیدا می‌کنید.

نظرات شما