تسلط بر اعصاب و رفتار از عوامل موفقیت است.

هم در کنکور و هم در بقیه مراحل زندگی، شکست و موفقیت وجود دارد. هیچ انسانی نیست که در زندگی شکست نخورده باشد. باید تلاش کنید که در نقاط مهم زندگی خودتان مثل کنکور موفق باشید اما باید بدانید که هیچ شکستی پایان راه نیست. پس به اعصاب خود مسلط باشید. یکی از عوامل موفقیت اعتماد به نفس و تسلط بر خود است. معمولا ترس عامل شکست و اشتباه است. پس نترسید و ذهن خود را برای کنکوری موفق آماده کنید.

نظرات شما