برناه مرور درستی برای فرصت یکماه باقیمانده داشته باشید.

در این حدود یک ماه باقیمانده که باید بیشترین سعی خود را برای موفقیت داشته باشید، نیاز شما به یک برنامه قوی مرور بسیار زیاد است. باید بتوانید همه آموخته‌های امسال خود را به خوبی مرور کنید تا در جلسه کنکور حسرت فراموشی خوانده‌های خود را نداشته باشید. طوری برنامه ریزی کنید که همه خوانده‌های خود را مرور کنید نه فقط چیزهایی که درست به خاطرتان نمانده. برای اینکار از مشاور خود هم کمک بگیرید. حواستان باشد که این برنامه مرور نقش مهمی در موفقیت شما دارد.

نظرات شما