برای هر کتاب درسی زمان‌بندی داشته باشید و برنامه ریزی کنید.

برای هر کتاب درسی زمان‌بندی داشته باشید و برنامه ریزی کنید. زمان لازم برای خواندن و تست زدن آن را حدس بزنید. ابتدا آن را به قسمتهای مختلف یا فصلهای مختلف برای خواندن تقسیم کنید و سپس زمان لازم برای هر بخش را تخمین بزنید و بر اساس آن خواندن کتاب را برنامه ریزی کنید. سعی کنید بهترین تخمین را بزنید برای کتابهایی که قبلا خوانده‌اید می‌توانید تقریبا حدس دقیق بزنید و برای کتابهای امسال حدستان خطا دارد اما این روش معمولا جواب بهتری می‌دهد

نظرات شما