مثبت اندیشی و نگاه مثبت به آزمون کنکور روی نتیجه شما تاثیر مثبت دارد.

گفته می‌شود ذهن ما مطابق خواست و انتظار ما رفتار می‌کند. اگر نسبت به خود دید مثبت داشته باشیم ذهن ما هم خوب جواب می‌دهد و اگر نسبت به خود دید منفی داشته باشیم ذهن ما ضعیف عمل می‌کند. اگر روحیه ما برای کنکور مثبت باشد می‌توانیم به بهترین نحو امتحان بدهیم. روحیه مثبت و نگرش مثبت نسبت به آزمون کنکور را در خود ایجاد کنید تا بهترین نتیجه را از کنکور بگیرید.

نظرات شما