داشتن اراده و اعتماد به نفس مهمترین عاملی است که باعث کاهش اضطراب می‌شودو

در انجام کارهای بزرگ داشتن اضطراب طبیعی است، اما هر چقدر اراده شما قویتر باشد  و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، استرس شما کمتر می‌شود. بهترین راه برای غلبه بر استرس افزایش اعتماد به نفس و اراده است. تلقین به خود نقش مهمی در داشتن یا نداشتن اعتماد به نفس دارد. بنابر آزمایشهای روانشناسی اگر یک بار به خود بگویید که نمی‌توانم دیگران باید بیست و هفت بار به شما بگویند می‌توانید تا اثر نمی‌توانم خودتان را خنثی کنند. پس مواظب باشید که چه چیزهایی به خود می‌گویید. به خود نگاه مثبت داشته باشید و اعتماد به نفس خود را تقویت کنید.

نظرات شما