داوطلبان کنکور باید بدانید که روحیه و انگیزه شما در جلسه کنکور روی نتیجه‌ای که می گیرید بسیار تاثیر گذار است.

داوطلبان کنکور باید بدانید که روحیه و انگیزه شما در جلسه کنکور روی نتیجه‌ای که می گیرید بسیار تاثیر گذار است. مانند یک قهرمان با انگیزه و با روحیه وارد جلسه شوید و به خود اطمینان داشته باشید. مانند شکست خوردگان با تردید و ضعف به جلسه نروید چرا که شکست خواهید خورد. روحیه مبارزه داشته باشید چرا که کنکور یک رقابت است و کسی که از رقابت می‌ترسد در آن پیروز نمی‌شود.

نظرات شما