تماشای طلوع خورشید باعث افزایش روحیه و شادابی و امید می‌شود.

صبح روز کنکور زودتر بیدار شوید تا کارهایتان را به خوبی انجام دهید. نماز صبح را بخوانید و بعد از آن دیگر نخوابید. کمی نرمش سبک کنید  تا جسمتان آماده شود، اما ورزش نکنید تا انرژیتان از دست نرود و خسته نشوید. اگر هوای شهرتان خوب است کمی هوای آزاد تنفس کنید و به طلوع خورشید نگاه کنید. طلوع خورشید انگیزه‌بخش، نشاط آور و روحیه‌افزا است. زودتر به سمت محل امتحان حرکت کنید تا ترافیک روز امتحان اذیتتان نکند و دیر رسیدن باعث تنش در شما نشود.

نظرات شما