در دوران آماده شدن برای کنکور باید دو نوع تست زنی را انجام دهید:

در دوران آماده شدن برای کنکور باید دو نوع تست زنی را انجام دهید:

۱- تست زنی یادگیری: انی نوع تست زنی برای یادگیری روشهای تست زنی استفاده می‌شود. وقتی می خواهیم برای یادگیری تست بزنیم، وقت برای ما مهم نیست، فقط اینکه بتوانیم به سوالات جواب صحیح بدهیم

۲- تست زنی سنجشی: این نوع تست زنی برای آماده سازی کامل استفاده می‌شود و بعد از تست زنی یادگیری، تست زنی سنجشی آن مبحث را انجام می‌دهیم. در این نوع تست زنی باید مطابق وقت تست در کنکور، باید به سوالات جواب دهیم.

باید بدانید که سوالات در دو روش تست زنی فرقی ندارد. فقط هدف ما از تست زدن و وقتی که برای پاسخگویی به خودمان می‌دهیم فرق می‌کند.

بهتر است تست زنی یادگیری را با فاصله کم از یادگیری مطلب درسی انجام دهیم و تست زنی سنجشی را بعد از مسلط شدن به حل تستهای مبحث انجام دهیم.

نظرات شما