اعتماد به نفس تحصیلی مثل جور کردن تصویر یک پازل است.

اعتماد به نفس تحصیلی مثل جور کردن تصویر یک پازل است. ممکن است بعضی از دوستان دانش آموزم فقط در یک یا چند درس دچار مشکل باشند. درست مثل کسی که تقریباً همه اجزای یک پازل را به درستی در جای خود قرار داده است اما هنوز در چگونگی قرار دادن یک یا چند قطعه دچار شک و تردید و سردرگمی است. بدیهی است تا زمانی که همه اجزای یک پازل در کنار هم قرار نگیرند نمی توان مدعی شد که معمای پازل حل شده است به همین ترتیب اگر دانش آموزی در یک یا چند درس از اعتماد به نفس بالایی برخوردار نباشد نمی توان گفت عملکرد تحصیلی وی بی نقص و در نتیجه اعتماد به نفس تحصیلی وی کامل است. برای این منظور باید تلاش کنیم تا معمای پازل گونه خود را حل کنیم.

نظرات شما