بهتر است از خوانده‌هایتان یک تصویر در ذهنتان ایجاد کنید

سعی کنید یک تصویر یا تصور از مطلب در ذهنتان ایجاد کنید تا این تصویر در ذهنتان بماند و آن مطلب را یادآوری کند. تصویر سازی از آموخته‌ها روش خوبی برای یادگیری است. روانشناسان می‌گویند مغز نیمی از اطلاعات خود را از راه بینایی کسب می‌کند. پس دیدن راه مناسبی برای یادگیری است. می‌توانید با نوشتن یا کشیدن درخت یادگیری روی کاغذ از آن یک تصویر در ذهنتان ایجاد کنید.

نظرات شما