ار کارهای غیرعادی مانند بی‌خوابی و فشار آوردن غیر طبیعی به خودتان پرهیز کنید.

بعضی از دانش‌آموزان در روزهای پایانی نزدیک به کنکور کارهایی مثل بی‌خوابی یا …. را به طور غیر عادی انجام می‌دهند که این کار فقط باعث فشار جسمی و روحی شما شده و از کیفیت کار مرور و همچنین توانایی جسمی و روحی شما در روز کنکور می کاهد. پس از انجام چنین کارهایی پرهیز کنید و به صورت عادی ولی با تاکید و توان بیشتر کارهای خود را انجام دهید.

نظرات شما