بعضی داوطلبان برای حل مشکل استرس یا بی‌خوابی از قرصهای آرامبخش و خواب‌آور استفاده می‌کنند. استفاده از دارو در دوره کنکور تا حد ممکن باید کم شود.

سال کنکور برای شما استرس و اضطراب زیادی دارد ولی نباید به دلیل استرس و اضطراب رو به مصرف قرصهای آرامبخش یا خواب آور (برای خوابیدن) بیاورید. سعی کنید خودتان را کنترل کنید. در صورتی احساس استرس شدیدی دارید، می توانید ۱ تا ۲ لیوان “جوشانده لیمو عمانی”، “گل گاو زبان” و “سنبل الطیب” مصرف کنید.

نظرات شما