اراده عنصر مهمی در شخصیت انسان است که پایه‌ریز موفقیتها و شکستهای اوست.

برای موفقیت در هر کاری چه سخت و چه آسان، اولین عنصر ( آیتم) مهم «اراده» است. باید اراده شما برای رسیدن به خواسته قوی باشد تا بتوانید تلاش لازم برای رسیدن به خواسته را انجام دهید. اگرچه انسانها از نظر اراده با هم تفاوت دارند اما خودتلقینی و خودباوری در تقویت یا تضعیف اراده بسیار موثر است. تمام تلاش خود را انجام دهید و به خود تلقین کنید که می‌توانید. داشته ها و تواناییهای مثبت خود را یادآوری کنید تا به خودباوری مناسب برسید. برنامه ریزی دقیق داشته باشید تا خودباوری شما از بین نرود.

نظرات شما