آندره ماری آمپر در 22 ژانویه سال 1775 در شهر لیون فرانسه به دنیا آمد . او در كودكی اعدام پدرش را دید واین موضوع سخت درروح حساسش اثر بخشید. از سال 1796 تدریس ریاضی ، شیمی وزبان را شروع كرد . به سال 1801 به استادی ریاضیات دانشگاه پاریس نائل گ ردید .آمپر […]

 

آندره ماری آمپر در 22 ژانویه سال 1775 در شهر لیون فرانسه به دنیا آمد . او

در كودكی اعدام پدرش را دید واین موضوع سخت درروح حساسش اثر

بخشید.

از سال 1796 تدریس ریاضی ، شیمی وزبان را شروع كرد . به سال 1801 به

استادی ریاضیات دانشگاه پاریس نائل گ ردید .آمپر با یافتن رابطه میان

الكتریسیته و مغناطیس ، این علم را پیشرفت فراوان بخشید واز این راه شهرتی

بسزا یافت .در سال 1809 به سمت استادی آنالیز ومكانیك در پولتیك منصوب

شد.

آمپر در سال 1814 به عضویت آكادمی فرانسه نائل آمد . بیشتر دوران زندگی

وی در راه بررسی وكاوش درباره ی الكتریسیته و مغناطیس گذشت ودردوران

آخر زندگی گفتارها وكتابهای زیادی دراین زمینه به رشته تحریر درآورد .

تئوری نمودهای الكترودینامیك ، » آخرین كتاب بزرگ علمی او عبارتست از

آمپر در پانزدهم ژوئن 1836 طی ت فتیش « . كه فقط از تجربه نتیجه شده اند

عقاید در مدرسه ی شبانه روزی مارس زندگی را بدرود گفت .

سال 1881 كنگره ی بین المللی الكتریسین ها واحد جریان را به نام این

فیزیكدان برجسته ، آمپر نامید واز آن پس نام او همواره ورد تمام زبان ها

گردید .

ampere

 

نظرات شما